اعضاءمدير كل امور پژوهشي دانشگاه
دکتر كيخسرو كريمي

تلفن: 33912504-031

فاکس: 33912626 - 031

ایمیل: karimi@cc.iut.ac.irمعاون دفتر نشریات علمی دانشگاه
مهشید سعادتمند

تلفن: 33912796-031

فاکس: 33912626 - 031

ایمیل: msaadat@sepahan.iut.ac.irعلوم آب و خاك - مواد پيشرفته در مهندسي
عليه نافذ (كارشناس)

علوم آب و خاك (زوج)

تلفن: 33912793-031

مواد پيشرفته در مهندسي (فرد)

تلفن: 031-33912877

ایمیل: jwss@of.iut.ac.ir

فاکس: 33912626-031بوم شناسي كاربردي - توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي
زهره داش آقا (كارشناس)

بوم شناسي کاربردی (روز فرد)

تلفن : 33912795-031

تولید و فرآوری محصولات زراعی(زوج)

تلفن : 33912794-031

ایمیل: z.dashagha@of.iut.ac.ir

فاکس:33912626-031Journal of Applied Fluid Mechanics
شكيبا رستمي (كارشناس)

تلفن: 33915271-031

فاکس:33912626-031

ايميل: secretary@jafmonline.netمجله پژوهش فيزيك ايران
بهاره صادقي (كارشناس)

پژوهش فيزيك ايران

تلفن:33912878-031

ایمیل: ijpr@cc.iut.ac.ir

فاکس:33912626-031مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي- بوم شناسي كاربردي
آرزو شيرزاديان (كارشناس)

تلفن: 33912794- 33912797

فاكس: 33912626-031

ايميل: ejgcst@of.iut.ac.irمجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي - روشهاي عددي در مهندسي
مولود كريم جمي (كارشناس)

تلفن: 33912877-33912795

فاكس: 33912626

ايميل: moloodkarimjami@gmail.comنمايه سازي نشريات
فخريه شمسي (كارشناس نمايه سازي)

تلفن: 33915271

فاكس: 33912626

ايميل: fakhrishamsi@yahoo.com