از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگيری از تأخير در داوری و انتشار، هنگام ارسال مقاله به نکات اشاره شده در نشریه مورد نظر توجه فرمايید:

 

نام نشریه

اكولوژی کاربردی
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
پژوهش فیزيك ايران
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
روش های عددی در مهندسی
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعي، علوم آب و خاك
روابط خاک و گیاه ( علوم و فنون کشتهای گلخانه ای سابق)
مواد پیشرفته در مهندسی
Electronic Journal of Applied Fluide Mechanics
International Journal of Iron & Steel Society of Iran