نشریات علمی دانشگاه صنعتي اصفهان فعالیت خود را در سال 1362 با چاپ نشریه علمی پژوهشی استقلال و با هدف انتشار نتایج پژوهش‌های اساتید و محققان و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان فارسی زبان شروع کرده و اکنون 12 نشریه فارسی و انگلیسی با مجوز علمی-پژوهشی به صورت فصلنامه و دو ماهنامه با دسترسی آزاد چاپ می‌كند.