رفتن به محتوای اصلی
x

آيين نامه نشريات علمي پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله در جهت ارتقاء توليد علم در سطح ملي و بين المللي و كاربردي نمودن آن براي رفع نياز جامعه و پژوهش محور نمودن آموزش در سطح دانشگاه و تربيت نيروي انساني كارآمد و توسعه يافته صورت مي پذيرد. هدف اصلي اين آيين نامه ارتقاء كمي و كيفي نشريات علمي - پژوهشي دانشگاه در سطح ملي و بين المللي خواهد بود.

(ادامه مطلب)

تحت نظارت وف ایرانی