رفتن به محتوای اصلی
x
نام نام خانوادگي رشته نام نشريه پست الكترونيكي  
محمد جلالي دكتري زبان ويراستار انگليسي h.jalali@cc.iut.ac.ir  
محمد رضا   توكلي دكتري مكانيك Journal of Applied Fluid Mechanics mrtavak@cc.iut.ac.ir  
پيمان صاحب سرا دكتري فيزيك پژوهش فيزيك ايران sahebsara@cc.iut.ac.ir  
محمد حسن علامتساز دكتري فيزيك پژوهش فيزيك ايران alamatsa@cc.iut.ac.ir  
ظفرا... كلانتري دكتري فيزيك پژوهش فيزيك ايران zafar@cc.iut.ac.ir  
سيد فرهاد موسوي دكتري آب علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي mousavi@cc.iut.ac.ir  
مهناز پيرزاده كارشناسي ارشد خاكشناسي ويراستار mahnaz.pirzadeh@gmail.com  
سمانه نجفي كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي ويراستار samanenajafi@rocketmail.com  
فخريه شمسي كارشناسي ارشد خاكشناسي ويراستار fakhrishamsi@yahoo.com  

تحت نظارت وف ایرانی