رفتن به محتوای اصلی
x
نام
شقایق

 

بوم شناسی کاربردی 03133912795        ijae@of.iut.ac.ir

تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی03133912794    jcpp@of.iut.ac.ir

روش های عددی در مهندسی2877 0313391      jcme@of.iut.ac.ir

 

بوم‌شناسي کاربردی - تولیدوفرآوری محصولات زراعی - روش های عددی در مهندسی
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی